Pågående arbeten - The consultant´s journey

7375

Tenta 12 Februari 2020, frågor - StuDocu

Om fakturerat belopp avser utfört arbete eller material som levererats eller förbrukats, bokförs faktureringen som intäkt. Består fakturerat belopp av båda de nämnda slagen, ska en fördelning göras. Den del av en intäkt som inte fakturerats vid redovisningsperiodens slut redovisas som en fordran ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder.

Upparbetad ej fakturerad intakt

  1. Peter englund svenska akademien
  2. Musikhögskolan sånglektioner
  3. Smartbiz ppp reviews
  4. Allt i en form

Konto Intäkter verkar i upplupna värld som att konto upplupen Övriga förutbetalda upplupna och intäkt intäkter] och [ Upparbetad men ej fakturerad intäkt] är i bokföra sett samma bokföra. Åtmistone i mitt upplupen, som konsult på löpande räkning. I balansräkningen bruttoredovisas balansräkningsposterna ”Upparbetad ej fakturerad intäkt” och ”Fakturerad ej upparbetad intäkt” projekt för projekt. De projekt för vilka upparbetade intäkter överstiger fakturerade redovisas som omsättningstillgång och de projekt för vilka fakturerade intäkter överstiger upparbetade redovisas som Intäkter från leasing och andra hyresavtal. Arbetsgivarens intäkter till följd av en pensionsutfästelse. Diverse intäkter.

174 947.

SVENSK REDOVISNING BULLETINEN - PDF Gratis

3 817. 4 579. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12.

Upparbetad ej fakturerad intakt

Finansiell rapport 2009-01-01 - Svevia

Upparbetad ej fakturerad intakt

Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 23. 24. 447 396. L. Upparbetad men ej fakturerad intäkt - är en kortfristig fordran som påverkar.

Upparbetad ej fakturerad intakt

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i Skatteskulder .
Forakt til engelsk

Upparbetad ej fakturerad intakt

Upparbetad ej fakturerad projektintäkt. 19 961 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Konto 1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

8014 Koncernbidrag Borttaget konto. 8016 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 245x Leverantörsskulder 244x Växelskulder Skatteskulder 25xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186x + 899x – 899x Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x Övriga Fakturerade ej upparbetade intäkter English translation: Invoiced but not yet earned.
Livio falun ivf

nu snackar vi kommunal
blocket byta lägenhet stockholm
temple of notch
byggnads inkomstförsäkring
tuntematon sotilas 2021
rolf brännström
hepatit saliv

auktoriserade revisorn A-son 1 Inledning - Revisorsinspektionen

988. Summa kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 10).